Gas

Gas geldt als een ideale back-up voor alternatieve energiebronnen als wind en zon. Een gascentrale is makkelijk regelbaar. Bovendien heeft gas een lagere CO2-uitstoot in vergelijking met andere fossiele brandstoffen.

Hoewel de huidige marktomstandigheden voor gascentrales moeilijk zijn, zal gas de komende tientallen jaren nog een grote rol spelen in de transitie naar een meer duurzame energievoorziening.

Gascentrales

We hebben in totaal 9 gasgestookte centrales in Nederland: Magnum (3 eenheden) Diemen (2 eenheden) Amsterdam (1 eenheid) en Velsen (2 eenheden) en IJmond (1). Een deel daarvan produceert naast elektriciteit ook warmte voor stadswarmte.  

Deze warmtekrachtcentrales zijn milieuvriendelijk: het brandstofrendement is hoog en de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) en CO2 is aanzienlijk lager dan bij veel andere brandstoffen.

Daarnaast is het duurzaam, omdat een deel van de condensatiewarmte niet onnodig afgevoerd hoeft te worden. Bovendien zorgt de inzet van stadswarmte voor een aanzienlijke beperking van de CO2-uitstoot.

Warmtekrachtcentrale en warmtebuffer Diemen

Als een warmtekrachtcentrale draait, wordt elektriciteit geleverd. Hierbij komt warmte vrij. Deze warmte wordt opgeslagen in een warmtebuffer, in de vorm van heet water. Wanneer het hard waait of de zon schijnt, kan de centrale tijdelijk worden uitgezet. Omdat dankzij deze tussentijdse warmteopslag de twee centrales niet verplicht continu moeten draaien, levert dat per jaar gemiddeld 1% CO2-reductie op. Dat komt neer op een besparing van bijna 14,000 ton CO2 per jaar.

Warmtebuffer Diemen

Gasopslag

Doordat de gasvelden leeg raken, zal Nederland steeds afhankelijker worden van gasvoorraden in het buitenland. Door het opslaan van gas kunnen we flexibel inspelen op schommelingen in vraag en aanbod van gas. De leveringszekerheid voor klanten wordt hierdoor gegarandeerd.

In het Duitse Epe, net over de grens bij Enschede, slaan we gas op in cavernes van uitgeputte zoutmijnen. Zo kan gas onder gunstige omstandigheden worden ingekocht en opgeslagen en kan het worden ingezet als de gasprijs op de markt hoger wordt.

Meer informatie