Kolen

Nuon wekt voornamelijk elektriciteit op met gascentrales en windparken en heeft één kolencentrale.

Kolencentrale Hemweg 8

De kolencentrale Hemweg 8 in Amsterdam is midden jaren negentig in bedrijf gegaan en is de enige kolencentrale van Nuon. De centrale heeft geavanceerde technologieën voor de afvang van (fijn)stof, zwavel, stikstofoxiden, koolwaterstoffen en zware metalen.

Nuon ziet een toekomst zonder kolen en heeft zich sinds de start van de politieke discussie over het uitfaseren van kolen in Nederland constructief opgesteld. De Hemwegcentrale zal in 2024 dan ook vervroegd sluiten, waarna de centrale zal worden ontmanteld. Op het terrein worden duurzame initiatieven ontwikkeld.

Productiecapaciteit

  • Nettocapaciteit: 630 megawatt
  • Vermogen tweepolige generator: 680 megawatt en 21 kV, 50Hz wisselspanning

Voor het stoken van de kolen is ongeveer 50 megawatt nodig en komt het nettovermogen op 630 megawatt. Dit is te vergelijken met 1.000.000 pk.

Werking Hemweg 8

Hemweg 8 verbrandt 36.000 ton kolen per week. Dat is 1,6 miljoen ton kolen per jaar. De steenkool wordt per zeeschip aangevoerd bij het ongeveer twee kilometer verder gelegen overslagbedrijf Amsterdam (OBA). Van OBA loopt een lange transportband die de kolen deponeert op het circulaire kolen opslagveld (capaciteit: 45.000 ton). Vanaf de opslag worden de kolen door een graafmachine op een transportband gestort, die de kolen met een capaciteit van 1000 ton per uur naar de molenbunkers vervoert.

Nadat de kolen zijn vergruisd tot kolenstof, worden ze de stoomketel ingeblazen, waar ze als brandstof dienen voor een enorme vuurbal van 1200 à 1300 graden. Die hitte is nodig om hogedrukstoom te produceren. Dat gebeurt totdat er per seconde 550 kilo stroom van 540 tot 600 graden de turbine in wordt geperst onder een druk van 250 bar.

De stoomketel bevat 36 low NOx-branders, die zowel voor kolen als aardgas kunnen worden gebruikt. In principe wordt er in de ketel steenkool gestookt. De aardgas is voornamelijk nodig voor het opstarten van de installatie. Bij vollast (volledige belasting) is het kolenverbruik 62,5 kg/sec of 225 ton/uur: dat zijn tien flinke vrachtauto's vol. Ter vergelijking: wanneer bij vollast aardgas in plaats van steenkool zou worden gestookt, is het verbruik 46,5 m3/sec of 2970 m3/min, wat overeenkomt met het jaarverbruik van een gemiddeld Nederlands gezin.

DeNOx-installatie

In 2006 is een DeNox-installatie, achter het ketelhuis van Hemweg 8 gebouwd. Deze installatie haalt 85% van de stikstofoxiden uit de rookgassen, waardoor de uitstoot van stikstofoxide (NOx) beduidend afneemt. De totale NOx-uitstoot gaat dankzij deze installatie met 35% omlaag.

De DeNOx-installatie bestaat uit twee enorme kasten (reactoren) ook wel katalysator-lagen genoemd. Na de eerste laag is de meeste NOx omgezet. De tweede laag maakt de rookgassen nog schoner. Mocht de activiteit van de reactoren afnemen, dan is het mogelijk nog een derde laag aan te brengen. Een vierde laag wordt alleen gebruikt als reserve bij onderhoud of storing.

De kasten staan op een hoog statief van 33 meter. Dit bevordert een goede werking en een betere luchtdoorstroming.

Hergebruik restproducten

Door het afvangen van schadelijke stoffen en hergebruik van de verschillende restproducten die ontstaan bij het stoken van kolen is de uitstoot minder belastend voor het milieu. Deze restproducten zoals bodemas, vliegas en gips zijn bijvoorbeeld in te zetten in de bouw en het aanleggen van wegen.

Laatste update: 26-09-2018 18:29