Stadswarmte

Stadswarmte is voor stedelijke gebieden een duurzaam en bewezen alternatief voor aardgas. Met stadsverwarming realiseren we een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot.

Bij industriële processen, het opwekken van energie of afvalverbranding komt restwarmte vrij. Deze warmte wordt via een ondergrondsnetwerk gedistribueerd naar woningen en gebouwen. Dit wordt stadswarmte of stadsverwarming genoemd.

Meer weten? Ga naar de vijf vragen over stadswarmte.

Wel of geen stadswarmte

Het is aan een gemeente om het gebruik van restwarmte en het mogelijk maken van stadswarmte te stimuleren. Een gemeente kiest veelal voor stadswarmte in die wijken en stadsdelen waar restwarmte beschikbaar is. Stadswarmteproducenten en leveranciers zijn afhankelijk van het lokale beleid en hebben te maken met landelijke regelgeving, vastgelegd in de Warmtewet.

Uitfaseren aardgas

Momenteel levert Nuon in diverse steden en gemeenten stadswarmte aan ruim 124.000 woningen en 1.800 grootverbruikers om hier aardgasvrij te worden. Wij streven ernaar onze bestaande warmtenetten uit te breiden en verder te verduurzamen: het warmtenet levert op dit moment al 50 tot 70 procent minder CO2-uitstoot ten opzichte van warmtevoorziening met hoogrendements-gasketels.

Stadswarmte CO2-vrij in 2050

Waar gemeenten zorgen dat ze van het gas afgaan, zorgen wij ervoor dat onze stadswarmte uiterlijk in 2050 CO2-vrij is. Om de 'warmtetransitie' vorm te geven werken we samen met lokale partijen die mogelijk duurzame warmte kunnen invoeren op een warmtenet. Nuon is hierbij de Green Matchmaker omdat wij zorgen voor een rechtstreekse verbinding tussen duurzame warmtebronnen en gebruikers. We streven ernaar dat klanten in de nabije toekomst kunnen kiezen voor 100 procent groene warmte van een duurzame warmtebron naar keuze. Bijvoorbeeld zonnewarmte van je eigen dak, bio-warmte van de buren of geothermie uit de regio.

Samenwerken gemeente Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft naar 20 procent meer duurzame energie en 20 procent minder energiegebruik in 2020. In 2015 heeft de gemeente haar concrete plannen vastgelegd in ‘Duurzaam Amsterdam’: een agenda voor duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad. De ambitie is om 230.000 woningen op warmte te hebben aangesloten in 2040; dit is ongeveer 40 procent van de bebouwing van de stad. Nieuwbouw moet nu al een alternatieve warmtevoorziening krijgen. Voor bestaande bouw is een stapsgewijze aanpak nodig. De gemeente Amsterdam en Nuon werken nauw samen om deze duurzaamheidsambities te verwezenlijken.

Bekijk hier onze stadswarmteprojecten.

Stadskoude

In Nederland kennen we ook het principe van stadskoude. Dit is vergelijkbaar met dat van stadswarmte. Vanuit een centrale koudebron worden kantoren en fabrieken via een ondergronds netwerk voorzien van duurzame koude.

CO2-reductierapporten

Nuon rapporteert jaarlijks over de CO2-reductie die de warmtenetten in de steden realiseren. De betrouwbaarheid van de cijfers is gewaarborgd door een validatie van TNO. Ga voor meer informatie over de reductie van CO2-uitstoot naar de CO2-reductierapporten.

Laatste update: 26-09-2018 18:29