Annons examensarbete på Vattenfall Eldistribution AB

Plaats
Luleå
Sluitingsdatum
31-01-2017
Ref.-Nr.
DS-00199

Examensarbete Vattenfall


Gruppen för elkvalitetsfrågor inom Vattenfall Eldistribution AB består idag av 15 st. medarbetare fördelade på etableringsorterna Trollhättan, Solna och Luleå. Gruppen ansvarar för kundfrågor rörande elkvalitet både för region- och lokalnät. I uppdraget ingår även att följa upp att kundlöftet ”Rätt spänningsnivå” efterlevs både för säkringskunder och större kunder. Gruppen bidrar också till att utarbeta riktlinjer och instruktioner kring begreppet elkvalitet utifrån lagar, föreskrifter och standarders. Dessa utgör underlag vid planerings- och optimeringsarbeten för andra grupper inom Eldistribution. Utbyggnaden och utvecklingen av systemet med fasta elkvalitetsmätare och användandet av portabla elkvalitetsinstrument ingår också som en del i verksamheten.

Energimarknadsinspektionen har i föreskriften EIFS 2013:1 beslutat om allmänna råd om krav som skall vara uppfyllda för att överföringen av el skall anses vara av god kvalitet. Bl.a har man för spänningsövertoner angett en maximal tillåten distorsion både för enskilda övertoner och den totala övertonshalten. Nätägaren skall tillse att den levererade spänningen uppfyller gällande krav. Ellagen tillåter att elnätsägaren ställer rimliga krav på den enskilde kunden. Mest vanligt är det då att kräva kunderna skall begränsa sin emission av strömövertoner så att spänningsdistorsionen ligger under föreskrivna nivåer. Eftersom man kan anta att kraven ytterligare kommer att skärpas, är det av ännu större vikt att veta vilka och i vilken omfattning de olika kunderna, via sin emission av strömövertoner, bidrar till spänningsdistorsionen i nätet och hos andra kunder.
 
Uppdraget innebär att utreda vilken mätmetod som bäst lämpar sig för att mäta strömövertoner  och uppskatta hur kunder bidrar till spänningsdistorsionen. Av slutsatserna skall framgå vilka eventuella brister som finns med metoden och om det behövs olika hänsynstaganden t.ex. beroende på emissionskällans karaktär eller vilken mätmetod som används.
 
Mål/Syfte – Syftet med uppsatsen är att klargöra med vilken tillförlitlighet och med vilka eventuella begränsningar man kan använda mätning av strömövertoner som ett mått på kundens bidrag till spänningsdistorsion.
 
Utbildning – Elkraftsteknisk högskoleingenjörsutbildning- eller civilingenjörsutbildning eller motsvarande.
 
Omfattning - 15/30hp
 
Genomförande – Med utgångspunkt från studier av de teorier som finns i ämnet och med underlag från
företrädesvis de elkvalitetsmätare som ingår i Vattenfalls mätarpark, via laborationer och fältstudier, bedöma tillförlitligheten av mätningen av strömövertoner med rekommenderad mätmetod. Eftersom projektet kommer att administreras från vårt Luleå-kontor, ser vi gärna sökanden från Luleå Tekniska Universitet.
 
Ansökan - Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Ansök via mejl till christer.kauma@vattenfall.com
 
Datum - Sista datum för ansökan är 2017-01-31.

Kontakt på Vattenfall - Vid frågor om examensarbetet är du välkommen att kontakta Christer Kauma, 0920-77094.

Vi är övertygade om att mångfald bidrar till att bygga ett mer lönsamt och tilltalande företag och strävar efter att vara goda förebilder när det gäller mångfald. Vattenfall arbetar aktivt för att alla anställda ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett ålder, etnisk eller kulturell bakgrund, könstillhörighet, religion/tro, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.