Biodiversiteit

Onze activiteiten zijn van invloed op de natuur. Het beschermen van de biodiversiteit is dan ook een centraal doel. Het speelt een belangrijke rol bij de overweging een nieuw project te starten.

In onze maatschappij hebben we niet alleen te maken met klimaatverandering, maar ook met een verlies aan biodiversiteit. De energiesector heeft hier zowel direct als indirect invloed op. Direct bij bijvoorbeeld veranderd gebruik van grond, door mijnbouw, de uitstoot van centrales en veranderingen in de waterhuishouding. Indirect als het gaat om het gebruik van producten of diensten uit onze toeleveringsketen.

Oplossingen

Afhankelijk van de specifieke lokale omstandigheden bepalen we hoe we de biodiversiteit het beste kunnen behouden, herstellen of compenseren.

Nuon draagt in Nederland op verschillende manieren bij aan het behoud van biodiversiteit:

  • het vooraf afnemen van een impact assessment;
  • het plaatsen van vistrappen bij waterkrachtcentrales;
  • het creëren van een nieuwe leefomgeving voor flora en fauna;
  • de aanleg van natuurreservaten;
  • de bescherming van offshore ecosystemen.

Voorbeelden:

Vistrap bij waterkrachtcentrales Maurik en Alphen

Bij de waterkrachtcentrales in Maurik en Alphen is een vistrap geïnstalleerd voor vissen in de Nederrijn respectievelijk de Maas. Ook geldt er visvriendelijk turbinemanagement: tijdens bedrijf worden de turbines zo ingesteld dat de doorlaatopening wordt gemaximaliseerd.

Aanleg van natuurreservaat Eiland Diemer Vijfhoek

Met de baggergrond die vrijkwam tijdens de bouw van elektriciteitscentrale Diemen is het Eiland Diemer Vijfhoek gecreëerd. Inmiddels is het land onder beheer van Staatsbosbeheer.

Herstel van Grijze Duinen Waddeneilanden

Nuon en RWE investeren in maatregelen om de 'Grijze Duinen' op Schiermonnikoog en Ameland te herstellen, door stikstof uit de bodem te verwijderen.

Offshore ecosysteem Windpark Egmond aan Zee

Uit vijf jaar wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat Windpark Egmond aan Zee een positieve invloed heeft op het ecosysteem van de Noordzee. Zo is bijvoorbeeld de hoeveelheid kabeljauw toegenomen vanwege het visverbod en trekt het park veel vogels. Het windpark heeft geen negatieve invloed op het bodemleven. Het heeft juist de biodiversiteit vergroot.