Overige emissies

We richten ons niet alleen op de verlaging van de uitstoot van CO2, maar ook op het terugdringen van de uitstoot van andere schadelijke stoffen. 

Nuon, onderdeel van Vattenfall, werkt hard om de uitstoot van stoffen zoals SO2, NOx en fijnstof aanzienlijk te verlagen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen uitstoot van stoffen aan de lucht, aan het water en aan de bodem.

 • Emissies aan de lucht
  Bij de verbranding van kolen, gas en afval, maar ook bij de verbranding van biomassa komen schadelijke stoffen vrij. Om de uitstoot zo veel mogelijk te beperken, vinden voortdurend aanpassingen plaats in het productieproces.

 • Emissies aan water en bodem
  Incidenten tijdens de aanleg van en het onderhoud aan centrales kunnen leiden tot bijvoorbeeld het lekken van olie. Preventieve maatregelen, strikte procedures en regelmatige controles moeten dit voorkomen. Om ervoor te zorgen dat schadelijke stoffen niet in het water of in de grond terechtkomen, wordt het productieproces waar mogelijk aangepast.

Activiteiten in Nederland

Nuon draagt in Nederland op verschillende manieren bij aan de reductie van overige (anders dan CO2) schadelijke emissies.

 • het wassen van afvalwater;
 • het verminderen van de uitstoot van Hemweg-8;
 • het verminderen van de uitstoot van Velsen-25.

Wassen van afvalwater

In samenwerking met Tata Steel wordt het afvalwater van de IJmond-centrale 'gewassen'. Zware metalen zoals kwik, zink en chroom worden uit het afvalwater gehaald. Hierdoor wordt voorkomen dat deze verontreinigende stoffen in het oppervlaktewater terechtkomen.

Vermindering uitstoot Hemweg-8

In de afgelopen 20 jaar is de uitstoot van de kolencentrale Hemweg aanzienlijk verlaagd:

 • de NOx-uitstoot is via diverse maatregelen, zoals een DeNOx-installatie, met 80-90% gereduceerd;
 • de SO2-uitstoot is door middel van een wasbekken dat SO2 uit gas 'wast' met 96-97% gereduceerd;
 • de uitstoot van fijnstof is met 95-99% verminderd door een elektrostatisch filter;
 • de CO-uitstoot is verminderd door een aanpassing van de kolenmolens, waardoor de branders een betere lucht/brandstofverhouding hebben. 

Vermindering uitstoot Velsen-25

 • In Velsen-25 is de lucht/ brandstofverhouding van 30 branders aangepast. Dit heeft geleid tot een reductie van de NOx-emissie met 30%.
 • In Velsen-24 is het bijstoken van gas geminimaliseerd, wanneer hoogovengas niet beschikbaar is. Dit heeft geleid tot een reductie van NOx.