Corporate Governance

Nuon Energy is een niet-beursgenoteerde Nederlandse naamloze vennootschap. 

Nuon Energy is onderworpen aan de gemitigeerde structuurregeling waarop de artikelen 158 tot en met 164 - met uitzondering van artikel 162 - uit Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing zijn. Om die reden heeft Nuon Energy een two-tier bestuursstructuur met een Raad van Bestuur die de leidinggevende functies vervult en een Raad van Commissarissen die advies geeft aan en toezicht houdt op de leden van de Raad van Bestuur.

Aandelen

Op 1 juli 2015 heeft Vattenfall AB 100% van het aandelenkapitaal in Nuon Energy verkregen. 

Organisatiestructuur

Sinds 1 april 2015 is Vattenfall georganiseerd in zes Business Areas: Heat, Wind, Customers & Solutions, Distribution, Generation en Markets. De onderdelen van Nuon Energy maken deel uit van deze verschillende Business Areas. Diverse staffuncties worden vervuld op zowel corporate als regionaal niveau. De Nederlandse activiteiten van de verschillende Business Areas maken deel uit van de juridische entiteit N.V Nuon Energy.

Statuten N.V. Nuon Energy

De statuten van N.V. Nuon Energy zijn overeenkomstig het besluit van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2015.