Aandeelhoudersvergadering

De aandeelhouder van Nuon Energy komt minstens één keer per jaar bijeen in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarnaast kan op verzoek van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden worden.

Elk jaar, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden. De agenda voor die jaarvergadering vermeldt onder meer de bespreking van het jaarverslag en de vaststelling van de jaarrekening en de winstbestemming.

De agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 1% van het geplaatste kapitaal van Nuon Energy vertegenwoordigen, kunnen onderwerpen op de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders laten plaatsen.

Iedere aandeelhouder heeft het recht de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en zijn stemrecht, in persoon of bij schriftelijke volmacht, uit te oefenen. Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem en worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van Nuon Energy zijn in beginsel niet openbaar.

Indien nodig kan op verzoek van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden gehouden. Algemene vergaderingen kunnen eveneens worden gehouden indien daarom wordt verzocht door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 10% van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Agenda's en toelichtingen

Besluitenlijsten