Reglement en profielschets

Reglement Raad van Commissarissen

Het reglement van de Raad van Commissarissen omvat onder meer:

  • De regels over de taken van de commissarissen.
  • De bevoegdheden van de commissarissen.
  • Het besluitvormingsproces en de goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur.
  • Procedureregels voor de omgang met de Raad van Bestuur, de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en de Centrale Ondernemingsraad
  • De eisen van onafhankelijkheid die worden gesteld aan de leden van de Raad van Commissarissen.
  • Een beschrijving van de manier waarop met potentieel tegenstrijdige belangen moet worden omgegaan.

 

Het Reglement Raad van Commissarissen is voor het laatst in 2017 herzien.

Profielschets Raad van Commissarissen

In de profielschets van de Raad van Commissarissen staat de gewenste samenstelling van de Raad van Commissarissen. Daarbij wordt rekening gehouden met de aard en de activiteiten van de onderneming, alsmede met de voor Nuon gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

Elke commissaris moet de hoofdlijnen van het totale beleid kunnen beoordelen. Daarnaast staat in de profielschets voor elke commissaris een meer specifieke rol beschreven. Alle commissarissen moeten samen waarborgen dat binnen de Raad van Commissarissen alle kennis aanwezig is, die nodig is voor een correct toezicht op het totale ondernemingsbeleid.

Leden van de Raad van Commissarissen worden op voorstel van de Raad van Commissarissen (her-)benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Bij de (her-)benoeming van een commissaris vindt altijd toetsing aan de profielschets plaats.

Iedere wijziging in de Profielschets Raad van Commissarissen wordt in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en met de Centrale Ondernemingsraad besproken.