Aandeelhouders

Op 1 juli 2015 heeft Vattenfall AB 100% van het aandelenkapitaal in Nuon Energy verkregen. 

Bevoegdheden

De belangrijkste bevoegdheden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Nuon Energy zijn:

 • Vaststelling van de jaarrekening en het dividend.
 • Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur.
 • Verlening van kwijting aan de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht op het bestuur.
 • Vaststelling van het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur op voorstel van de Raad van Commissarissen.
 • Vaststellen van de bezoldiging van de Raad van Commissarissen.
 • Benoeming van de leden van de Raad van Commissarissen op voordracht van de Raad van Commissarissen.
 • Aanbevelingsrecht betreffende de door de Raad van Commissarissen op te maken voordracht voor de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen.
 • Benoeming van de leden van de Raad van Bestuur.
 • Goedkeuring van belangrijke bestuursbesluiten, daaronder begrepen besluiten die de identiteit of het karakter van de onderneming sterk veranderen.
 • Uitgifte van aandelen op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
 • Machtiging van de Raad van Bestuur tot inkoop van eigen aandelen.
 • Opzegging van het vertrouwen in de Raad van Commissarissen als geheel
 • Verlening van de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een externe accountant.
 • Besluit tot statutenwijziging, tot ontbinding of tot juridische fusie of juridische splitsing op voorstel van de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.