Externe accountant

De externe accountant wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De Raad van Commissarissen draagt een kandidaat voor de benoeming of vervanging voor aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Daarbij brengt de Raad van Bestuur advies uit aan de Raad van Commissarissen.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 12 mei 2016 is de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening over het boekjaar 2016 door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders verleend aan Ernst & Young Accountants LLP.

Functioneren

De Raad van Bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan de Raad van Commissarissen over hun contacten met de externe accountant, waarbij in het bijzonder aandacht wordt besteed aan de onafhankelijkheid van de accountant. De Raad van Commissarissen houdt hiermee rekening bij de nominaties voor de benoeming van een externe accountant.

Ten minste eens in de vier jaar wordt het functioneren van de externe accountant geëvalueerd en beoordeeld door de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. De belangrijkste conclusies van deze beoordeling worden gedeeld met de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Vergaderingen

De externe accountant woont in principe alle vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, waarin de kwartaalresultaten en het verslag van de externe accountant over de controle van de jaarrekening worden besproken. Ook wordt de jaarrekening ondertekend. Ook is de externe accountant aanwezig bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarin hij over zijn verklaring over de getrouwheid van de jaarrekening kan worden bevraagd.

Gegevens externe accountant N.V Nuon Energy

 

Ernst & Young Accountants LLP

Cross Towers, Antonio Vivaldistraat 150
1083 HP AMSTERDAM

PO Box 7883
1008 AB AMSTERDAM

Telefoonnummer +31 88 407 1000
Faxnummer +31 88 407 1005