Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken bij Nuon Energy. Daarnaast fungeert de Raad van Commissarissen ook als adviesorgaan van de Raad van Bestuur.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op de Raad van Bestuur betreft onder andere:

  • de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap
  • de strategie en de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten
  • de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen
  • het financiële verslaggevingsproces
  • de naleving van wet- en regelgeving

Collectieve verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van haar taken berust bij de Raad van Commissarissen als collectief. Bij de invulling van deze taken handelt de Raad van Commissarissen in het belang van Nuon Energy en de met haar verbonden ondernemingen binnen de Nuon Energy groep. Hierbij rekeninghoudend met de belangen van alle betrokkenen.

Benoeming

Een commissaris wordt benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op voordracht van de Raad van Commissarissen. Zowel de Algemene Vergadering van Aandeelhouders als de Centrale Ondernemingsraad hebben een versterkt recht van aanbeveling voor een derde van het aantal leden van de Raad van Commissarissen.

Samenstelling

De Raad van Commissarissen is zo samengesteld dat alle benodigde expertise voor een goede taakuitvoering aanwezig is en de leden onafhankelijk en kritisch ten opzichte van elkaar, het bestuur en welk deelbelang dan ook kunnen opereren.

Commissies

De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden vaste en/of ad hoc commissies benoemen en deze belasten met door de Raad van Commissarissen omschreven taken. De Raad van Commissarissen stelt de commissies samen en benoemt hun leden. De Raad van Commissarissen van Nuon Energy kent geen permanente commissies.