Financieel

Hieronder vindt u de kerncijfers van Nuon 2015. Op de website van Vattenfall vindt u de resultaten van Vattenfall (in Engels).

Kerncijfers N.V Nuon Energy

(geen accountscontrole toegepast)

Financiën (EUR miljoen) 2015 2014

 %

Onderliggende resultaten uit voortgezette
bedrijfsactiviteiten, exclusief bijzondere posten:

     
Netto-omzet 2.893 3.125 -7%
Bruto marge  1.076 1.077 -0%
Operationele kosten (inclusief geactiveerde productie voor eigen gebruik)  744 821 -9%
Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)  354 298 19%
Bedrijfsresultaat (EBIT)  177 109 62%
Nettowinst  143 79 81%
       

Gerapporteerde resultaten, inclusief bijzondere posten:

     
Netto-omzet  2.893 3.124 -7%
Operationele kosten (inclusief geactiveerde productie voor eigen gebruik)  748 821 -9%
Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA)  249 312 -20%
Bedrijfsresultaat (EBIT)  61 -256 124%
Nettowinst  44 -191 123%
       

Kasstromen

     
Operationele kasstroom  190 279  
Mutaties in vorderingen, schulden en derivaten posities  377 200  
Kasstroom uit operationele activiteiten  624 479  
Kasstroom uit investeringsactiviteiten  -136 -200  
Kasstroom uit overige activiteiten  -907 61  
Vrije kasstroom  -419 340  
       

Financiële positie

     
Totaal eigen vermogen  2.671 2.655  
Netto (vrij beschikbare) kaspositie  189 -597  
       

Overzicht van in het resultaat begrepen bijzondere posten (EUR miljoen)

     
Mutaties in de reële waarde van financiële instrumenten in
derivaten anders dan voor handelsdoeleinden
 -83 14  
Bijzondere waardeverminderingen  -30 -380  
Diverse posten  -5 0  
Totale invloed op het bedrijfsresultaat (EBIT)  -118 -366  
Belastingeffect op bijzondere posten  19 95  
Totale invloed op nettowinst  -99 -271  
       

Investeringen (EUR miljoen)

     
Investeringen  194 202 -4%
       

Medewerkers

     
Aantal eigen medewerkers (FTE) aan het einde vd periode  4.077 4.434 -8%
       

Verkoop energie

2015

2014

∆%

Verkoop gas  4,3 mrd m3 4,1 mrd m3 5%
Verkoop elektriciteit  19,2 TWh 20,0 TWh -4%
Verkoop stadswarmte  1,5 TWh 1,4 TWh 7%
       

Klantaantallen in de Nederlandse consumentenmarkt

     
Aantal elektriciteitscontracten  2.0 mln 2.0 mln 0%
Aantal gascontracten  1.7 mln 1.7 mln 0%
Aantal warmtecontracten  110.000 108.000 2%