Integriteit

Integriteit binnen Nuon houdt in dat medewerkers op elk niveau binnen de organisatie hun eigen verantwoordelijkheid nemen en handelen in lijn met de ethische standaarden van het bedrijf.

Peter Smink, CEO/CFO van Nuon: 

Ethisch verantwoord gedrag betekent dat we iedereen met respect behandelen, dit kan een collega, klant, leverancier, zakelijke partner of shareholder zijn. Het houdt in dat wij de wet- en regelgeving naleven. En het betekent dat we duidelijk en eerlijk communiceren, een duurzame samenleving bevorderen en bij alles integer handelen.

Dat wat we doen, laat zien wie we zijn!

Onze gedragscode bevat acht belangrijke basisprincipes, die een benchmark vormen voor ethische normen. Deze principes zijn een kompas voor iedere actie en beslissing, hoe groot of klein ook. De gedragscode verduidelijkt de gedragsnormen, die van ons worden verwacht. Door de gedragscode na te leven als we aan het werk zijn, zijn we er ons van bewust dat we de reputatie van Nuon beschermen. 

Bedrijfsethiek  

Nuon is onderdeel van Vattenfall. De eigenaar van ons bedrijf, de Zweedse Staat, stelt dat alle overheidsdeelnemingen het goede voorbeeld moeten geven met betrekking tot anti-corruptie en bedrijfsethiek. Zij doen dit door de  internationale richtlijnen voor corruptiebestrijding en ethisch zakendoen na te leven.

Zero Tolerance policy

Het World Economic Forum heeft een initiatief voor het tegengaan van corruptie gelanceerd. Dit initiatief is door Vattenfall ondertekend. Dit betekent onder meer dat Vattenfall en Nuon een zero-tolerance policy voeren ten aanzien van omkoping en het aannemen van steekpenningen. Dit is vastgelegd in de gedragscode van Vattenfall en in onze interne instructie bedoeld om omkoping en corruptie te voorkomen.

Gedragscode voor leveranciers

Medewerkers van Nuon moeten extra zorgvuldig en duidelijk binnen de grenzen van het recht handelen bij het omgaan met gunsten van en aan zakelijke contacten en in relaties met overheidsfunctionarissen. Bij het zakendoen met Nuon, verwachten we van onze leveranciers en zakelijke partners dat zij de geldende regels om omkoping te voorkomen naleven  in de landen waar zij bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren. Dit is vastgelegd in de Vattenfall Gedragscode voor leveranciers. (Also available in English: Code of Conduct for Suppliers)

Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u de inkoopvoorwaarden van Nuon:


Purchase conditions in English:

Handelen in het belang van Nuon

Wij verwachten dat elke medewerker in het belang van Nuon handelt en belangenconflicten vermijdt, die de geloofwaardigheid van de medewerker binnen Nuon of het vertrouwen van externe partijen in Nuon in gevaar kunnen brengen.

Eerlijk concurreren

We bedrijven alleen concurrentie  op een eerlijke manier. Nuon zal niet alleen de mededingingsregels in acht nemen, maar ook handelen volgens de strenge normen die de markt stelt. Dit is niet alleen een kwestie van compliance, het is ook vanuit zakelijk oogpunt het beste om te doen.

Integriteitsprogramma

Het  Nuon Integriteitsprogramma bestaat uit een verplichte training voor management en andere medewerkers met uitgebreide externe contacten. Deze training is ontwikkeld om onze medewerkers praktische richtlijnen te bieden op het gebied van mededinging en het tegengaan van corruptie / omkoping. Tijdens deze training wordt ook informatie verstrekt over:

  • de acht basisprincipes van de gedragscode
  • de uitgangspunten van de klokkenluidersregeling
  • de regels met betrekking tot voorwetenschap.

Klokkenluidersregeling

Nuon heeft een interne procedure voor medewerkers, die melding willen maken van een overtreding van de wet of van de binnen ons bedrijf van toepassing zijnde integriteitsnormen. Binnen Nuon is de klokkenluidersregeling van toepassing. Medewerkers die niet intern willen rapporteren en adviseurs en leveranciers kunnen zich wenden tot nationaal benoemde externe ombudsmannen (advocaten) om melding te maken van vermoedelijk ernstige onregelmatigheden, die door medewerkers of externe leveranciers zijn gepleegd.

Integriteitsorganisatie

Binnen Vattenfall is een Integriteitsorganisatie opgericht met als doel het behoud van de integriteit en de bescherming van de reputatie van Vattenfall en Nuon.

Meer informatie

 

In English: