Integriteit

Integriteit binnen Nuon houdt in dat medewerkers op elk niveau binnen de organisatie hun eigen verantwoordelijkheid nemen en handelen in lijn met de ethische standaarden van het bedrijf.

Magnus Hall (CEO van Vattenfall):

“Ik ben van mening dat integer handelen meer is dan alleen het naleven van de regels. We hebben duidelijke beginselen waar we naar handelen: we zijn open en rechtvaardig en stellen ons actief op bij het handhaven van de hoogste normen van verantwoordelijkheid en eerlijkheid. We doen wat juist is en we trekken aan de bel als er iets verkeerd lijkt te gaan. We proberen altijd een positieve en duurzame bijdrage te leveren aan de samenlevingen waarin we actief zijn. En we doen nooit concessies aan veiligheid.

 

Vattenfall’s Gedrags-en Integriteitscode

Elke (tijdelijke) medewerker heeft een eigen verantwoordelijkheid om te handelen op een manier die bijdraagt aan de positie van Vattenfall als een ethisch, betrouwbaar en verantwoordelijk bedrijf. Een bedrijf waarin we iedereen met respect behandelen en waar geen enkele tolerantie is voor welke pesterij of intimidatie dan ook. In de Gedrags- en Integriteitscode  staat beschreven op welke manieren we dit met elkaar nastreven.

Bedrijfsethiek  

Nuon is onderdeel van Vattenfall. De eigenaar van ons bedrijf, de Zweedse Staat, stelt dat alle overheidsdeelnemingen het goede voorbeeld moeten geven met betrekking tot anti-corruptie en bedrijfsethiek. Zij doen dit door de  internationale richtlijnen voor corruptiebestrijding en ethisch zakendoen na te leven. Meer informatie over Vattenfall’s Integriteitsprogramma.

Zero Tolerance policy

Het World Economic Forum heeft een initiatief voor het tegengaan van corruptie gelanceerd. Dit initiatief is door Vattenfall ondertekend. Dit betekent onder meer dat Vattenfall en Nuon een zero-tolerance policy voeren ten aanzien van omkoping en het aannemen van steekpenningen. Dit is vastgelegd in de Gedragscode van Vattenfall en in onze interne instructie bedoeld om omkoping en corruptie te voorkomen.

Gedragscode voor leveranciers

Medewerkers van Nuon moeten extra zorgvuldig en duidelijk binnen de grenzen van het recht handelen bij het omgaan met gunsten van en aan zakelijke contacten en in relaties met overheidsfunctionarissen. Bij het zakendoen met Nuon, verwachten we van onze leveranciers en zakelijke partners dat zij de geldende regels om omkoping te voorkomen naleven  in de landen waar zij bedrijfsmatige activiteiten uitvoeren. Dit is vastgelegd in de Vattenfall Gedragscode voor Leveranciers.

Inkoopvoorwaarden

Hier vindt u de inkoopvoorwaarden van Nuon:


Purchase conditions in English:

Handelen in het belang van Nuon

Wij verwachten dat elke medewerker in het belang van Nuon handelt en belangenconflicten vermijdt, die de geloofwaardigheid van de medewerker binnen Nuon of het vertrouwen van externe partijen in Nuon in gevaar kunnen brengen.

Eerlijk concurreren

We bedrijven alleen concurrentie  op een eerlijke manier. Nuon zal niet alleen de mededingingsregels in acht nemen, maar ook handelen volgens de strenge normen die de markt stelt. Dit is niet alleen een kwestie van compliance, het is ook vanuit zakelijk oogpunt het beste om te doen.

Integriteitsprogramma

Het  Nuon Integriteitsprogramma bestaat uit een verplichte training voor management en andere medewerkers met uitgebreide externe contacten. Deze training is ontwikkeld om onze medewerkers praktische richtlijnen te bieden op het gebied van mededinging en het tegengaan van corruptie / omkoping. Tijdens deze training wordt ook informatie verstrekt over:

  • de basisprincipes van de Gedragscode
  • de uitgangspunten van het melden van incidenten en de Klokkenluidersregeling
  • de regels met betrekking tot voorwetenschap.

Klokkenluidersregeling

Nuon heeft een interne procedure voor medewerkers, die melding willen maken van een overtreding van de wet of van de binnen ons bedrijf van toepassing zijnde integriteitsnormen. Binnen Nuon is de Klokkenluidersregeling  van toepassing. Medewerkers die niet intern willen rapporteren en adviseurs en leveranciers kunnen zich wenden tot nationaal benoemde externe ombudsmannen (advocaten) om melding te maken van vermoedelijk ernstige onregelmatigheden, die door medewerkers of externe leveranciers zijn gepleegd.

Meer informatie

 

Laatste update: 26-09-2018 18:24