In dialoog met onze stakeholders

Een open dialoog met onze partners en stakeholders geeft ons de laatste inzichten om onze doelstelling te realiseren: binnen één generatie zonder fossiele brandstoffen te kunnen leven: thuis, op het werk én onderweg. 

Meer duurzame energieopwek, alternatieven voor aardgas, verdere elektrificatie van woningen, vervoer en industrie en meer aanbod spelen een grote rol in de energietransitie. Consumenten kiezen steeds vaker voor zonnepanelen op hun dak, stadswarmte of een warmtepomp voor het verwarmen van de woning, en slaan hun eigen opgewekte stroom op. Het Klimaatakkoord van Parijs en de daaraan gekoppelde klimaatdoelstellingen van het kabinet zijn van belang. Al deze ontwikkelingen zijn van invloed op wat we doen.

Dialoog en samenwerking met de energiesector, maatschappelijke organisaties, ngo’s en de politiek is noodzakelijk voor nieuwe inzichten, om de juiste afwegingen te maken en te toetsen of we op de goede weg zijn. Ook zijn we continu in gesprek met onze klanten.

Voorbeelden 

  • We geven actief input op het energieakkoord dat in 2018 gesloten moet worden via de dialoog met onze stakeholders en in samenwerking met onze branche-organisaties.
  • Samen met andere energieleveranciers geven we invulling aan het zogenoemde Energiebesparingsconvenant. Dit convenant omvat een aantal afspraken tussen de overheid en het bedrijfsleven om meer energie te besparen via huishoudens en kleinzakelijke gebruikers. Met de Energiescan wijzen we klanten op hoe je energie kunt besparen. Daarnaast bieden we energiebesparende oplossingen.
  • Bij de ontwikkeling van nieuwe projecten gaan we actief in gesprek met omwonenden en de lokale politiek. Naast bewonersbijeenkomsten organiseren we bijvoorbeeld ‘Windsafari’s’ om omwonenden te laten ervaren hoeveel geluid een windmolen nu echt maakt.
  • We werken samen met maatschappelijke organisaties zoals Natuur en Milieu en de V100 om elektrisch vervoer in Europa te stimuleren.
  • Samen met debatplatform Pakhuis de Zwijger in Amsterdam organiseren we openbare debatten over maatschappelijke onderwerpen, zoals de armoedeproblematiek en de transitie naar een gasloze toekomst.
  • We lobbyen actief in Europa voor een aanscherping van het EU-ETS (CO2- emissierechtensysteem), om daarmee de uitstoot van CO2 in Europa terug te dringen en hernieuwbare opwek te promoten.

Situatie Nederlandse energiemarkt

Om de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs te behalen, moet Nederland de uitstoot van broeikasgassen fors omlaag brengen: tot 49% minder broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 1990.  In 2018 zal een nieuw energieakkoord worden gesloten. In dat akkoord wil het kabinet met onder andere bedrijven, netbeheerders en de milieubeweging afspraken maken over de manier waarop de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen. In het regeerakkoord wordt als uitgangspunt een reductie van 49% in 2030 genoemd.

In het regeerakkoord uit 2017 is al op hoofdlijnen afgesproken hoe Nederland de vermindering van CO2-uitstoot wil behalen. Zo gaan de nog aanwezige kolencentrales in Nederland uiterlijk in 2030 dicht, komen er meer windparken op zee, woningen en industrie moeten energiezuiniger worden en nieuwe en bestaande woningen en gebouwen worden aardgasvrij verwarmd.

Laatste update: 26-09-2018 18:24