Nieuws | 27-11-2015 | 12:03 PM

Oproep aan Tweede Kamer om gebruik warmte te stimuleren

In 2040 kunnen 1,5 miljoen woningen en kantoren gebruik maken van duurzame- en restwarmte. Dit leidt tot een jaarlijkse CO2-besparing van 2 Megaton, vergelijkbaar met de uitstoot van 1,1 miljoen auto’s in een jaar. Regionale en lokale partijen zoals overheden en warmtebedrijven willen hierin investeren en vragen van het rijk om dit mogelijk te maken, onder meer door de energiebelasting van gas en elektriciteit gelijk te trekken en aanleg van hoofdtransportleidingen als nutsvoorziening aan te merken. Dit aanbod is vandaag overhandigd aan de leden van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken.

Gemeenten en provincies willen de regie voeren om te komen tot de meest efficiënte energievoorziening in een wijk. Zij kunnen schakelen met lokale energie-initiatieven, woningbouwcorporaties, kantoren en verschillende warmteleveranciers. Op deze manier ontstaat draagvlak voor verduurzaming en het gebruik van warmtenetten in bestaande wijken. Warmtebedrijven willen de uitrol van de warmtenetten realiseren in nieuwe en vooral ook bestaande wijken. 

Na het beperken van de warmtevraag leidt het beter benutten van duurzame warmte en restwarmte tot de grootste afname van het gasverbruik en het terugdringen van de CO2 uitstoot.

Jan Jacob van Dijk, Gelders gedeputeerde voor Energietransitie: “Onze energievraag bestaat voor 60% uit warmte. Ook het beter benutten van duurzame restwarmte is nodig  om de gewenste energietransitie te bereiken. Samenwerking is daarbij nodig.”

 “Nederland gaat liefst zo snel mogelijk over van gas naar duurzame warmte. Elektrificatie met warmtepompen staat voorop en soms gebruik van restwarmte en geothermie . Essentieel is maatwerk op wijkniveau. Dit groeiplan biedt hele goede handvatten voor de spannende transitie naar een duurzame warmtevoorziening van heel Nederland. En nu samen aan de slag!”, aldus Tjerk Wagenaar van Natuur & Milieu. 

De sector pleit voor groei van duurzame (rest)warmte. Alexander van Ofwegen, directeur Warmte Nuon: ”Een aantrekkelijk prijsaanbod zal bepalend zijn om klanten de stap te laten maken van het huidige gasgebruik naar warmte gebruik. Daarvoor zijn dan wel maatregelen nodig en ondersteuning vanuit de Rijksoverheid. Bijvoorbeeld door financier te worden van grote warmte transportleidingen.