Nieuws | 09-04-2016 | 09:34 AM

Kabinet overweegt sluiting Nuon Hemweg-centrale

Het kabinet heeft duidelijkheid gegeven over de wijze waarop het verdere CO2-reductie wil realiseren voor de uitvoering van de Urgenda-uitspraak van de rechtbank in Den Haag en in het licht van de uitkomsten van de Klimaattop in Parijs. Eén van de opties van het kabinet is het sluiten van twee kolencentrales uit de jaren ’90, waaronder de Hemweg-centrale van Nuon. 

Nuon herkent de toenemende druk op kolencentrales. Wij begrijpen ook dat de regering beleid moet ontwikkelen om invulling te geven aan de Urgenda-uitspraak uit 2015. Nuon heeft daarom eerder aangegeven bereid te zijn in gesprek te gaan over zowel de mogelijke vervroegde sluiting van onze Hemweg-centrale als over vergroening door biomassa-bijstook. Wij luisteren naar de maatschappelijke behoefte om de CO2-uitstoot in Nederland te reduceren.

CO2-vrije toekomst

In een verantwoorde transformatie van fossiel naar duurzaam hoort voor Nuon onder meer de afbouw van al het kolenvermogen en het behoud van de gascentrales. Wij hebben in het verleden bewust gekozen voor de bouw van nieuwe gascentrales in plaats van kolen. Via deze gascentrales als flexibele back-up voor wind en zon streeft Nuon naar een toekomst waarin elektriciteit CO2-vrij wordt opgewekt. Met deze doelstelling voor ogen ontwikkelen wij bijvoorbeeld onze Magnum-centrale verder tot een ammoniak-centrale zonder CO2-uitstoot.

Uitfaseren kolen

De komende maanden worden verschillende maatregelen, inclusief het uitfaseringsplan van alle kolencentrales, verder onderzocht. Samen met het ministerie van Economische Zaken wordt, in het kader van de Motie Weyenberg-Van Veldhoven inzake uitfaseren kolencentrales, onderzocht welke mogelijkheden er zijn voor uitfasering van alle kolencentrales in Nederland en welke consequenties dit heeft voor Nederland en de omringende landen. In het najaar wordt hierover besloten.

IBO CO2

Basis voor deze afspraken vormt ook het vandaag gepubliceerde interdepartementaal onderzoek naar de kostenefficiëntie van CO2-reductie (IBO CO2). Om CO2 uitstoot verder terug te dringen richt het kabinet zich op de korte termijn ten eerste op de uitvoering van het Energieakkoord. Ten tweede wordt nu ook het sluiten van twee kolencentrales uit de jaren ’90 overwogen. Een mogelijke sluiting zou bovenop de sluiting van vijf oudere kolencentrales komen, maar zou tegelijkertijd betekenen dat van sluiting van de drie nieuwste centrales voor het vonnis in de Urgenda-zaak geen sprake is.

Eerlijk en verantwoord

Een mogelijke vroegtijdige sluiting van onze laatste kolencentrale Hemweg 8 moet eerlijk en verantwoord gebeuren, zowel voor de 200 medewerkers als voor het milieu. De compensatie die de overheid hier tegenover stelt, is hierbij cruciaal. De vorm van deze oplossing zal bepalen hoe Nuon en haar moederbedrijf Vattenfall hiermee om zullen gaan. Hierover willen wij zo snel mogelijk het gesprek aangaan.