Nieuws | 10-10-2017 | 17:21 PM

Nuon: regeerakkoord Rutte-III geeft klimaat en energie terecht prominente plek

Nuon heeft met belangstelling kennisgenomen van het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Energie en klimaat krijgen terecht een prominente rol, met een concreet, ambitieus CO2-doel van 49% CO2-emissiereductie in 2030. De overheid kiest de juiste richting door met een breed palet aan concrete plannen en maatregelen de CO2-uitstoot terug te dringen. 

Hiermee worden serieuze stappen gezet in het realiseren van de Nederlandse bijdrage aan de ambities van het Parijs-akkoord. De manier waarop met consistent beleid de sturing wordt ingericht, is essentieel voor het effect op het klimaat én onze economie. 

Elektriciteitscentrales

Wij zien graag dat gascentrales in plaats van kolencentrales worden ingezet, om energie uit wind en zon te ondersteunen. Gascentrales stoten 50% minder CO2 uit, zijn veel flexibeler in te zetten en kunnen in de toekomst zelfs met CO2-neutrale brandstoffen zoals waterstof elektriciteit en warmte leveren. Wij zien een toekomst zonder kolen en begrijpen de keuze om in 2030 alle kolencentrales te sluiten. Wij zijn echter – zoals eerder bekend gemaakt – bereid om onze Hemweg-kolencentrale te sluiten in 2020, mits dat op een verantwoorde wijze gebeurt richting onze medewerkers. 

Het introduceren van een nationale minimumprijs voor CO2 voor alleen de Nederlandse elektriciteitssector zal in de praktijk betekenen dat de productie van elektriciteit zich naar het buitenland verplaatst. Nuon stelt dan ook voor om dit weglekeffect te voorkomen met maatregelen op Noordwest-Europees niveau. 

We juichen toe dat de CO2-reductiedoelen en bijbehorende sturingskader verankerd worden in een klimaatwet. Maar nieuwe wetgeving duurt lang, daarom moet worden doorgegaan met de ingezette aanpassing van de Elektriciteit- en Gaswet, zodat de eerste barrières voor versnelling van de energietransitie al weggenomen worden - bijvoorbeeld duidelijkheid over de rollen en verantwoordelijkheden van de partijen in de keten die samen de energietransitie gaan vormgeven.

Groei en stimulering hernieuwbare en CO2-vrije energie

Intussen mag niet vergeten worden dat de groei van hernieuwbare energie door moet blijven gaan en waar nodig ondersteund moet worden. Wij voorzien een benodigde groei tot minimaal 8 GW wind op land, 18 GW wind op zee (jaarlijks 2 x 1 GW tender) en 20 GW zonne-energie om de zeer ambitieuze opgave van 49% CO2 reductie in 2030 te realiseren. Over de groei van hernieuwbare energie is het regeerakkoord positief, maar de concrete uitwerking, doelen en beschikbare middelen zullen het uiteindelijke succes bepalen. We zijn blij met de aangekondigde verbreding van de SDE+-regeling, zolang dit niet ten koste gaat van het budget voor hernieuwbare energie. Een apart stimuleringsmechanisme is nodig voor het gebruik van waterstof in gascentrales. 

Het is positief dat er concrete doelen gesteld worden gesteld worden om deze kabinetsperiode te beginnen met de warmtetransitie zowel in nieuwbouw als in de bestaande bouw. De vraag is wel of de middelen afdoende zijn en de doelen ambitieus genoeg. Het is nog onduidelijk hoe de samenwerking tussen centrale en decentrale overheid en markt en netwerkbedrijven georganiseerd wordt. 

Transitie bij de consument

De overheid streeft naar emissievrije auto’s in 2030 en wil ervoor zorgen dat de markt voldoende laadinfrastructuur kan uitrollen: dat moedigen wij als marktleider in E-mobility aan. En we zien gelukkig ook dat er steeds meer aandacht komt voor de transitie áchter de voordeur, met oog voor energiebesparingen en reductiedoelstellingen voor de gebouwde omgeving. Onze klanten zijn erbij gebaat dat hun belangen worden behartigd – zij moeten daarvoor actief worden betrokken bij de energietransitie.  Wij kijken dan ook uit naar een goede vertegenwoordiging van de verschillende belangen in een volgend Energieakkoord en hopen hier met de betrokken partijen snel mee van start te kunnen gaan.