Nuon’s Privacy Statement voor sollicitanten

De bescherming van de privacy van sollicitanten is van groot belang voor Nuon. Persoonlijke gegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorg verwerkt en beveiligd conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit Privacy Statement informeert jou over de wijze waarop Nuon met jouw persoonlijke gegevens omgaat en hoe jij jouw rechten op het gebied van persoonlijke gegevens kan uitoefenen.

Wie is verantwoordelijk bij Nuon en hoe kun je contact opnemen met ons?

Wanneer het gaat om een Nuon vacature, dan is Nuon de gegevensverantwoordelijke. Als je bij Nuon in dienst treedt, is vanaf de startdatum van jouw contract het Privacy Statement van NV Nuon Energy van toepassing. Je kunt contact opnemen met de data protection officer die voor Nuon verantwoordelijk is via onderstaande gegevens:

N.V. Nuon Energy
Data Protection Officer
Hoekenrode 8 1102 BR Amsterdam
E-Mail: data.protection.netherlands@nuon.com

Indien je vragen hebt over de wijze waarop we jouw gegevens verwerken kun je contact opnemen met ons via job@nuon.com.

Voor alle andere vacatures (dus geen specifieke Nuon functies) is Vattenfall AB de gegevensverantwoordelijke voor die gegevens die jij beschikbaar stelt gedurende het sollicitatieproces, tenzij anders wordt vermeld. Je kunt contact opnemen met de verantwoordelijke data protection officer voor Vattenfall AB via onderstaande gegevens:

Vattenfall AB
Data Protection Officer
Evenemangsgatan 13
S 169 56 Solna
E-Mail: dpo.nordics@vattenfall.com

Wat doen we met de informatie die jij ons geeft?

Voor alle informatie die jij ons geeft gedurende het sollicitatieproces geldt dat we deze enkel gebruiken met als doel jouw sollicitatie te verwerken, of om aan de wet en regelgeving te voldoen indien nodig.

We zullen de informatie die jij ons verschaft gedurende het sollicitatieproces niet delen met een derde partij voor marketing doeleinden en zullen jouw gegevens niet opslaan buiten het Europees Economisch Gebied. De informatie die jij ons verschaft wordt veilig opgeslagen bij ons en/of de gegevensbewerkers, in schriftelijke vorm en/of elektronisch. Automatisch profileren vindt niet plaats.

Jouw contactgegevens gebruiken we om in contact met jou te treden in het belang van de voortgang van het sollicitatieproces. De andere gegevens gebruiken we om een inschatting te maken van jouw geschiktheid voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd.

Welke informatie vragen we, en waarom?

Als je solliciteert bij Nuon, vragen we jou om je sollicitatie online te doen. Alle voor jouw sollicitatie relevante informatie kan worden verstuurd via ons webformulier. We gebruiken niet meer informatie dan voor dit doel benodigd en we zullen de informatie niet langer opslaan dan noodzakelijk. De informatie die we van jou vragen is nodig om jouw geschiktheid om in dienst te treden in te schatten. De informatie die je ons verschaft zal worden beoordeeld door ons recruitment team. We vragen om persoonlijke informatie inclusief je naam en contactgegevens. We vragen je ook om informatie over eerdere ervaring, opleiding en referenties. Gedurende de voortgang van jouw sollicitatie kunnen we jou vragen stellen die relevant zijn voor de functie waarop je hebt gesolliciteerd. Ons recruitment team zal toegang hebben tot al deze informatie. Wanneer je ons informatie verstrekt die niet relevant is voor de geschiktheid voor de betreffende functie, die echter niet gescheiden kan worden van jouw sollicitatie (bijvoorbeeld foto’s of geslacht), dan zal deze informatie niet gebruikt worden in het sollicitatieproces. Deze informatie zal worden opgeslagen zo lang we jouw sollicitatiegegevens opslaan. Rapportages omtrent gelijke kansen worden enkel opgesteld nadat de gegevens zijn geanonimiseerd

Interview, Test en Assessment

We kunnen je vragen om deel te nemen aan een assessment, een test of om een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen en/of deel te nemen aan een interview – of een combinatie hiervan. Hieruit zal informatie worden gehaald door jou en door ons of onze dienstverlener voor assessments. Bijvoorbeeld, jij vult een schriftelijke test in of wij maken aantekeningen tijdens een interview. Deze informatie wordt bewaard door Nuon en enkel bewaard voor de duur die noodzakelijk is.

Pre-employment Screening en Veiligheidsonderzoek

Wanneer we jou een arbeidsovereenkomst willen aanbieden, dan is het mogelijk dat we voorafgaand een pre-employment check uitvoeren. De pre-employment check moet succesvol worden afgerond voordat de daadwerkelijke contractfase kan starten. Aanvullend kan het zijn dat in Duitsland jouw indiensttreding goedkeuring van de Ondernemingsraad vereist. We zijn verplicht de identiteit van onze medewerkers te bevestigen en hun recht om te mogen werken in het land waar ze gesolliciteerd hebben. We moeten ons ervan overtuigen dat de medewerker betrouwbaar en  integer is.

Wanneer we jou een finale aanbieding doen, zullen we ook de volgende gegevens vragen:

  • Bankgegevens – Ten behoeve van salarisbetaling
  • Contactgegevens voor noodgevallen – Zodat we weten met wie we contact moeten opnemen in een noodgeval op het werk

Voor sommige functies is er een hoger niveau van betrouwbaarheidsverklaring nodig – dat zal duidelijk gemaakt worden in de vacature. Als dit het geval is, dan zal er in het Security Vetting process gevraagd worden om informatie beschikbaar te stellen.

Onze gedragscode schrijft voor dat iedere medewerker een verklaring omtrent belangenverstrengeling moet afgeven. Wanneer je deze verklaring afgeeft, zal de informatie in jouw persoonlijk dossier worden opgeslagen.

Gebruik van data verwerkers

Data verwerkers zijn derde partijen die ons voorzien van onderdelen van recruitment dienstverlening. We hebben verwerkingsovereenkomsten met onze dienstverleners. Dit betekent dat ze jouw gegevens niet kunnen gebruiken voor doeleinden anders dan dit sollicitatie proces. Zij zullen jouw gegevens niet delen met een andere organisatie dan Nuon. Zij slaan jouw gegevens veilig op en bewaren deze niet langer dan wettelijk wordt voorgeschreven.

Hoe lang wordt de informatie bewaard?

Wanneer jouw sollicitatie niet succesvol is, dan kunnen we jou vragen of je er prijs op stelt dat jouw gegevens gedurende één jaar worden opgeslagen in onze talent pool. In dat geval zullen we proactief contact met je opnemen op het moment dat er passende functies ontstaan.

Wanneer jouw sollicitatie succesvol verloopt, zal de informatie die je gedurende het sollicitatieproces hebt gegeven worden opgeslagen als onderdeel van jouw personeelsdossier tijdens het dienstverband en gedurende 2,5 jaar na beëindiging van het dienstverband.  Indien er een geschil ontstaat tussen jou en Nuon gedurende deze periode, zal de informatie worden bewaard totdat er een overeenstemming is of het geschil anderszins is beëindigd. Dit betreft ook gegevens verkregen door veiligheidsonderzoek en referenties.

Wanneer jouw sollicitatie niet succesvol blijkt gedurende het proces, dan zal de door jou gegeven informatie worden bewaard gedurende 1 jaar met jouw toestemming. Als er gedurende die periode een geschil ontstaat tussen jou en Nuon, dan zal de informatie worden bewaard totdat er een overeenstemming is of het geschil anderszins is beëindigd.  

Hoe komt besluitvorming tot stand in het sollicitatieproces

Het uiteindelijke besluit met betrekking tot recruitment wordt genomen door de manager van de afdeling en de leden van het recruitment team. Alle informatie die werd verzameld tijdens het recruitment proces wordt hierbij betrokken.

Vragen omtrent de besluitvorming over jouw sollicitatie kun je richten aan ons recruitment team of door een mail te sturen aan job@nuon.com.

Jouw rechten

Conform de EU General Data Protection Regulation heb je als individu rechten die je kunt uitoefenen met betrekking tot de persoonlijke gegevens die wij hebben opgeslagen. Deze rechten zijn: Correctie in het geval van fouten in de verwerking en opslag van jouw (Art. 16 GDPR), verwijdering van jouw gegevens bijvoorbeeld in het geval van het verloren gaan van het doel van opslag of verwerking of het intrekken van jouw gegeven (Art. 17 en 18 GDPR), beperking van verwerking bijvoorbeeld als gevolg van het ontkennen van de juistheid van persoonlijke gegevens of het in stand houden van mogelijk bestaande (Art. 18 GDPR), bezwaar tegen verwerking op basis van rechtmatig belang (Art. 21 GDPR) en dataportabiliteit (recht om persoonsgegevens over te dragen) betreffende de gegevens die jij beschikbaar hebt gesteld in een machine leesbaar formaat (Art. 20 DSGVO).

Klachten of vragen

Nuon streeft de hoogst mogelijke standaard na bij het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens. Daarom nemen we iedere klacht hierover zeer serieus. We moedigen personen aan om het onder onze aandacht te brengen wanneer men denkt dat onze wijze van gegevensverwerking of het gebruik van informatie oneerlijk, misleidend of ongepast is. We staan daarnaast open voor suggesties als het gaat om het verbeteren van onze procedures. Wanneer je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonlijke gegevens, dan kun je rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer. De Data Protection Officer is tevens beschikbaar in het geval van verzoeken of klachten en kan bereikt worden via:

N.V. Nuon Energy
Data Protection Officer
Hoekenrode 8
1102 BR, Amsterdam
E-Mail: data.protection.netherlands@nuon.com

Aanvullend heb je het recht om een klacht in te dienen bij de relevante instantie (Artikel 77 GDPR). In het geval van Nuon dien je dan contact op te nemen met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens . Deze kan worden bereikt via  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/en

Dit privacy statement is opgesteld met als doel op bondige en heldere wijze informatie te verschaffen. Er wordt niet ingegaan op alle details van Nuon’s gegevensverwerking en het gebruik van persoonlijke gegevens. We zijn graag bereid om wanneer nodig aanvullende informatie en uitleg te geven. Een verzoek hiertoe kan gericht worden aan: job@nuon.com

Wijzigingen van dit privacy statement

Wij toetsen dit privacy statement regelmatig. De laatste update was op 01 juni 2018  .

Laatste update: 26-09-2018 18:48