EXAMENSARBETE: Studie av temperaturberoendet hos absorptionstvärsnittet för SO2

Plaats
Älvkarleby
Sluitingsdatum
13-05-2018
Ref.-Nr.
YR-00051
Soort Contract
Temporary

Bakgrund
Vattenfall AB:s dotterbolag ChlorOut AB har ett patenterat mätinstrument, IACM (In-situ Alkali Chloride Monitor) som mäter alkaliklorider, kalium- och natriumklorid i de varma rökgaserna on-line. Mätningen utförs innan överhettarna i pannor som förbränner biomassa (bark, energiskog restprodukter från jordbruket) för att ge en indikation på rökgasernas korrosionsbenägenhet. Mätprincipen bygger på molekylär absorption av UV-ljus i ett begränsat våglängdsområde. Mätinstrumentet har också möjlighet att mäta SO2. Instrumentet används för att avgöra den inkommande bränsleblandningens kvalité samt ge en styrsignal till doserutrustningen för ammoniumsulfat.
 
Projekt
Absorptionstvärsnittet (σ) för svaveldioxid (SO2) har ett temperaturberoende som ska kartläggas i detta examensarbete. Det har visat sig att den uppmätta SO2 koncentrationen varierar kraftigt, beroende på hur stor temperaturavvikelsen är mellan den kalibrerade- och den aktuella mättemperaturen. Med andra ord, kalibreringstemperaturen ställer krav på vid vilken temperatur SO2 kan mätas korrekt i en förbränningsanläggning. Detta medför att mätutrustningen måste ha ett korrekt inlagt kalibrerspektra för den temperaturer där det är tänkt att mäta SO2. Det villkoret kan vara svårt att uppfylla om pannlasten varierar.
 
Arbetet inleds med en litteraturstudie för att ge en klar bild av problematiken samt vad som är gjort inom forskningen på området där absorptionstvärsnittets temperaturberoende för SO2 har studerats. Litteraturstudien kan med fördel utföras på det universitet/högskola där examensarbetaren är inskriven.
Den största delen av examensarbetet är den laborativa delen, vilken kommer att utföras på Vattenfalls laboratoriet i Älvkarleby. Där utförs alla experiment som ska ligga till grund för det matematiska samband, som skall korrigera SO2 koncentrationen, oberoende av i vilket temperaturområde mätningen utförts och oavsett kalibreringstemperatur.
 
Leverabel
Ett matematiskt samband med inparametern aktuell mättemperatur, som gör det möjligt att mäta SO2 korrekt oavsett vid vilken temperaturer instrumentet är kalibrerat för.
 
Övrigt
Det underlättar om den tilltänkta examensarbetaren är intresserad av och har lite kännedom om optiska mätmetoder och då främst Differential Optical Absorption Spectroscopy (DOAS) för molekyler. Initiativrik, problemlösare och fallenhet för praktiskt arbete är andra bra egenskaper att ha eftersom en stor del av tiden kommer att ägnas åt mätningar i laboratoriemiljö.
 
Omfattning
Examensarbete på masternivå omfattande 30 högskolepoäng inom huvudområdet
 
Sista ansökningsdag: 2018-05-13
 
Start datum: Höstterminen 2018
 
Kontaktuppgifter
Tomas Leffler, Tel: +46 703 050 210, tomas.leffler@vattenfall.com
 
Vi ser fram emot din ansökan!

På Vattenfall är vi övertygade om att mångfald hjälper oss att bygga ett mer lönsamt, effektivt och attraktivt företag. En bra balans bland våra anställda gällande ålder, kön och etnisk & kulturell bakgrund gör oss mer framgångsrika, för oss närmare våra kunder och ger oss möjligheten att fortsätta vara ett företag där våra medarbetare trivs och vill fortsätta att arbeta.

Om oss
Energi är vårt bidrag till människors livskvalitet – varje dag. Med 20 000 medarbetare erbjuder Vattenfall ett brett utbud av tjänster inom el och värme till miljoner kunder i norra Europa. För våra kommande utmaningar behöver vi människor som helhjärtat engagerar sig för våra kunder och för en hållbar samhällsutveckling – människor som du.

Vattenfalls R&D är Vattenfalls forsknings- och utvecklingscentrum. Verksamheten spänner över många kraftslag, vattenkraft, vindkraft och kärnkraft samt fjärrvärme är alla representerade men på R&D spänner vi också bågen högre och tittar längre in i framtiden.