Examensarbete: Värdedrivare och incitament i internationell intäktsreglering

Plaats
Stockholm (Solna)
Sluitingsdatum
30-11-2017
Ref.-Nr.
DS-00296
Soort Contract
Temporary

Vattenfall Eldistribution söker nu två studenter för att genomföra ett examensarbete i samarbete med gruppen Strategi och Reglering. Vattenfall Eldistribution driver Sveriges största eldistributionsnät. Vi ansluter nya kunder till nätet och underhåller och investerar i nätverkstillgångar för att våra kunder ska få leveranser av hög kvalitet – dygnet runt. Stabsgruppen Strategi och Reglering ansvarar för affärsstrategisk inriktning, reglerings- och prissättningsarbete samt för övergripande affärsutvecklingsprojekt.
 
Som elnätsbolag agerar Vattenfall Eldistribution på en naturlig monopolmarknad, vilket har lett till att verksamheten på flera sätt regleras av myndigheten Energimarknadsinspektionen (Ei). En central del i denna reglering är intäktsregleringen, vilken innebär att Ei fastställer en högsta tillåtna nivå för våra intäkter.
 
Ei har utarbetat en metod för att beräkna vår högsta tillåtna intäkt, vilken bland annat baseras på vårt anläggningsbestånd, vår leveranskvalitet och vår kostnadseffektivitet. Hur denna metod definieras är dels avgörande för själva nivån på de tillåtna intäkterna, men det är även ett sätt för Ei att ge oss som nätbolag incitament att agera på ett visst sätt. Ändringar i metoden kan exempelvis skapa incitament för att sänka nätförlusterna eller minska antalet elavbrott. Myndigheter motsvarande Ei i andra länder har definierat den här metoden på annorlunda sätt, vilket har skapat andra drivkrafter och gett elnätsbolagen där andra förutsättningar. Som en del av vår omvärldsbevakning och strategiska planering vill vi nu genom ett examensarbete undersöka vilka förutsättningar Vattenfall Eldistribution hade haft om vi hade agerat under de regulatoriska förutsättningar som elnätsbolag i andra länder gör.
 
Målet med examensarbetet är att svara på hur andra länders intäktsregleringar skiljer sig från den svenska, samt att svara på vilka effekter det hade haft på Vattenfall Eldistribution om den nuvarande svenska intäktsregleringen hade ändrats i riktning mot de intäktsregleringar vi ser internationellt. Detta avser bland att svara på hur vi hade presterat finansiellt och tekniskt under dessa intäktsregleringar. Det avser även att identifiera vilka värdedrivare och incitament de utländska intäktsregleringarna ger upphov till och vilka affärsstrategiska förändringar detta hade kunnat leda till för Vattenfall Eldistribution. En akademisk utvidgning av syftet skulle kunna vara att svara på hur utvecklingen av elnätet i Sverige skulle ändras om den svenska intäktsregleringen byttes ut mot någon internationell sådan.
 
Arbetsgången för examensarbetet utarbetas av studenterna tillsammans med handledaren i samband med att projektet startas upp. Vi ser dock framför oss att examensarbetet dels innefattar inläsning för att förstå olika intäktsregleringar och dels finansiell modellering av utvalda intäktsregleringar för att förstå drivkrafter och utvärdera potentiella effekter på Vattenfall Eldistribution.
Examensarbetet ligger nära de arbetsuppgifter som medarbetarna på Strategi och Reglering utför, vilket innebär att ni kontinuerligt kommer vara i kontakt med dem och att ni blir en del av gruppen under tiden ni gör examensarbetet. Era kollegor kommer vara ett bra stöd i ert arbete då de har god kompetens i frågorna och erfarenhet av att resonera kring liknande frågeställningar.
 
Examensarbetet placerar sig i gränslandet mellan teknik och ekonomi, vilket innebär att studenterna bör kunna hantera båda delarna. Det krävs en övergripande förståelse för energibranschen i stort och en uppfattning av vad som ingår i ett elnätsbolags uppdrag. Vidare är det önskvärt om studenterna har erfarenhet av att självständigt utveckla ekonomiska och/eller tekniska analysmodeller. Goda kunskaper i Excel är meriterande.
 
Examensarbetet genomförs under vårterminen 2018. Exakt startdatum bestäms i samråd mellan studenterna och handledaren på Vattenfall Eldistribution. Huvudsakligen sker arbetet från Vattenfalls huvudkontor i Solna/Stockholm. Lämpligtvis genomförs projektet som ett examensarbete för två studenter på masternivå (30 hp).
 
Vid intresse bifogas CV, personligt brev, samt utdrag av betyg till ansökan. Beskriv även kort den arbetsgång och metod ni ser framför er är lämplig för examensarbetet. Ansök via vår hemsida. Sista datum för ansökan är 2017-11-30.
Vid frågor om examensarbetet är ni välkomna att kontakta handledaren Anton Nordström,+46 722 25 39 67.